Gnocchi Gorgonzola

Kartoffelklöse in Edelschimmelkäse

Price: €9,50

Ingredients

  • Gorgonzola
  • /
  • Kartoffeln
  • /